Ciljevi studijskog programa

Opšti cilj studijskog programa Farmacija-medicinska biohemija je da diplomirani studenti imaju visok nivo znanja o medicinskoj biohemiji, kao i da budu dobro obučeni za samostalni rad u budućoj profesiji i da dostignu visoke standarde akademskog ponašanja (pre svega etičnost i moralnost), kako u struci, tako i u društvu uopšte. Jedan od značajnih i strateški važnih ciljeva visokoškolskog obrazovanja u svakom razvijenom društvu, pa i ovog studijskog programa je i sticanje dobre osnove za dalje stručno i naučno usavršavanje diplomiranih studenata.


U skladu sa navedenim, opšti ciljevi studijskog programa integrisanih akademskih studija Farmacija-medicinska biohemija su da osposobi diplomirane studente za obavljanje poslova u sledećim delatnostima:

- rad u laboratorijama u zdravstvu (primarna, sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita; zavodi i instituti),

- privreda (proizvodnja reagenasa, distribucija reagenasa, marketing reagenasa),

- obrazovanje, nauka i istraživanje (srednje, visoko diplomsko i poslediplomsko obrazovanje; naučnoistraživački rad; kontinuirano profesionalno obrazovanje),

- zakonodavstvo (Agencija za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije i druge nadležne institucije).

Specifični ciljevi ovog studijskog programa su da student stekne znanja i veštine vezane za:

- primenu i značaj laboratorijskih analiza za dijagnozu, praćenje i prognozu bolesti,

- rukovanje instrumentima i opremom,

- zaštitu laboratorijskog osoblja,

- bezbedno rukovanje hemikalijama, biološkim materijalom i medicinskim otpadom,

- kontrolu kvaliteta mernih postupaka,

- korišćenje stručne literature i interneta,

- usmene i pismene komunikacije sa pacijentima, lekarima, drugim zdravstvenim radnicima i javnošću,

- generisanje i kritičku procenu informacija i podataka,

- korišćenje stručne literature i informacionih sistema,

- prepoznavanje i rešavanje problema i donošenje odluke.

U skladu sa ovim ciljevima uspostavljeni su odgovarajući standardi za obim nastave, načine izvođenja nastave i izbor nastavnika i saradnika koji učestvuju u njenoj realizaciji.

 

Predmeti po godinama