Struktura studijskog programa

Studijski program integrisanih akademskih studija Farmacija-medicinska biohemija za sticanje akademskog naziva Magistar farmacije-medicinski biohemičar, traje 5 godina i izvodi se u 10 semestara sa ukupno 3990 časova nastave.
Ukupno angažovanje studenata kroz sve predviđene oblike nastave izraženo je brojem od 300 ESPB bodova. Implementacija ESPB izvršena je prema nemodularizovanom sistemu (predmeti mogu imati različit broj bodova tako da je ukupan broj bodova u jednoj akademskoj godini 60). Broj bodova za svaki predmet određen je u odnosu na postavljene zadatke koje student treba da obavi kako bi ostvario cilj i ishod učenja. Student ostvaruje bodove predviđene za predmet nakon položenog završnog ispita.
U toku studija student stiče odgovarajuća znanja o laboratorijskoj dijagnostici, pacijentu, o sistemu zdravstvene zaštite i medicinsko-biohemijskoj delatnosti u sistemu zdravstvene zaštite. Takođe, osposobljava se za rad u medicinsko-biohemijskoj, toksikološkoj i sanitarnoj laboratoriji u kojoj se obavlja medicinsko-biohemijska delatnost kao i delatnost toksikološke i sanitarne hemije.
Izborni predmeti predviđeni su u V, VI, VIII i IX semestru. Nastavni sadržaji izbornih predmeta su tako koncipirani da omogućavaju studentima da prošire svoja znanja o nekim temama koje su u manjoj meri obrađene u okviru obaveznih predmeta, unaprede svoje informatičke, odnosno steknu dobru osnovu za bavljenje istraživačkim radom i na odgovarajući način budu upoznati sa osnovnim principima dobre laboratorijske prakse i kliničke medicine.
Nastava na svim predmetima odvija se u jednom semestru u skladu sa planom izvođenja nastave.
Najvažnije metode izvođenja nastave su:

1. interaktivna teorijska nastava
2. praktični rad studenata u laboratorijama
3. seminari
4. terenska nastava

Interaktivna teorijska nastava odlikuje se diskusijom nastavnika sa studentima o temi koja je predmet predavanja i omogućava studentima bolje razumevanje gradiva u odnosu na klasičnu teorijsku nastavu ex catedra. Za ovakav način izvođenja nastave karakteristično je korišćenje multimedijalnih prezentacija kao najsavremenijeg sredstva za prikazivanje nastavnih sadržaja.
Praktični rad studenata u laboratorijama izvodi se kao demonstracija određenih postupaka ili veština uz aktivno učešće studenata i kao samostalni eksperimentalni rad studenata sa definisanim ciljem (rezultat analize, sinteza preparata i sl.).
Seminari omogućavaju studentima da se uvežbavaju u samostalnom korišćenju literature, elektronskih baza podataka i prezentaciji odabranih tema koje su obradili uz minimalnu pomoć nastavnika i saradnika na predmetu.

Predmeti po godinama