Ciljevi studijskog programa

INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE: FARMACIJA

Ciljevi studijskog programa

Opšti cilj studijskog programa Farmacija je da diplomirani studenti imaju visok nivo znanja o leku i pacijentu, kao i da budu dobro obučeni za samostalni rad u budućoj profesiji i da dostignu visoke standarde akademskog ponašanja (pre svega etičnost i moralnost), kako u struci, tako i u društvu uopšte. Jedan od značajnih i strateški važnih ciljeva visokoškolskog obrazovanja u svakom razvijenom društvu, pa i ovog studijskog programa je i sticanje dobre osnove za dalje stručno i naučno usavršavanje diplomiranih studenata.

U skladu sa navedenim, opšti ciljevi studijskog programa integrisanih akademskih studija farmacije su da osposobi diplomirane studente za obavljanje poslova u sledećim delatnostima:

- zdravstvo (primarna, sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita; zavodi i instituti),

- privreda (farmaceutska proizvodnja, distribucija lekova, marketing lekova),

- obrazovanje, nauka i istraživanje (srednje, visoko diplomsko i poslediplomsko obrazovanje; naučnoistraživački rad; kontinuirano profesionalno obrazovanje),

- zakonodavstvo (Agencija za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije i druge nadležne institucije).

Specifični ciljevi ovog studijskog programa su da student stekne sposobnosti i veštine vezane za:

- izdavanje lekova i njihovu primenu,

- praćenje bezbednosti, efikasnosti i ekonomičnosti terapije,

- prepoznavanje interakcija, neželjenih i toksičnih efekata lekova,

- izradu magistralnih i galenskih preparata,

- operativno korišćenje analitičkih metoda i tehnika,

- rukovanje aparatima i opremom,

- bezbedno rukovanje hemijskim i farmaceutskim materijalom,

- prepoznavanje osnovnih simptoma i znakova bolesti,

- usmene i pismene komunikacije sa pacijentima, lekarima, drugim zdravstvenim radnicima i javnošću,

- generisanje i kritičku procenu informacija i podataka,

- korišćenje stručne literature i informacionih sistema,

- prepoznavanje i rešavanje problema i donošenje odluke.

U skladu sa ovim ciljevima uspostavljeni su odgovarajući standardi za obim nastave, načine izvođenja nastave i izbor nastavnika i saradnika koji učestvuju u njenoj realizaciji.

 

Predmeti po godinama