O programu

Naziv studijskog programa:
OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE RADNA TERAPIJA

Uvod
Osnovne strukovne studije za sticanje stručnog naziva Strukovni terapeut traju 3 godine (180 ESPB bodova). Obrazovanje se ostvaruje u okviru 6 semestara teorijske i praktične nastave, samostalnog rada studenata i kliničke prakse u nastavnim bazama Fakulteta.

Misija obrazovanja terapeuta
Misija obrazovanja strukovnog terapeuta je da obrazuje i osposobi studenta kao stručnjaka za oblast radne terapije koja doprinosi zdravstvenoj zaštiti pacijenata koristeći principe i medicinskih nauka i prakse zasnovane na dokazima. Studenti radne terapije, takođe, stiču znanja i veštine za aktivno učestvovanje u promociji zdravlјa, prevenciji i lečenju.
Studije radne terapije omogućavaju studentima da steknu znanja i veštine za: pomoć pacijentu sa smanjenim telesnim ili mentalnim sposobnostima za samostalno uklјučivanje u realne životne tokove ili u prevazilaženju bolesti. Studenti uče i osposoblјavaju se za komunikaciju sa pacijentom, zdravstvenim stručnjacima i javnošću u cilјu informisanja i savetovanja u području radne terapije.

Cilјevi studijskog programa
Osnovni cilј studijskog programa je:

 • obuka studenata po pitanju radne terapije pacijenta
 • obuka studenata po pitanju rehabilitacije pacijenta,
 • brizi i nezi o pacijentu,
 • pomoći pacijentu u prevazilaženju zdravstvene situacije,
 • pomoći pacijentu da samostalno brine o sebi,
 • praćenju bezbednosti, efikasnosti i ekonomičnosti radne terapije,
 • bezbedno rukovanje opremom i medicinskim sredstvima,
 • kontroli kvaliteta radne terapije,
 • edukaciji trećih lica po pitanju radne terapije,
 • promociji zdravlјa i prevenciji.

Strukovni terapeuti treba da informišu, savetuju i edukuju pacijente, građane i druge zdravstvene radnike u cilјu promocije zdravlјa, prevencije i lečenja bolesti na bezbedan i efikasan način.

Ishod procesa učenja:
Osnovni ishod procesa učenja su:

 • stečeno univerzitetsko obrazovanje iz oblasti radne terapije i rehabilitacije,
 • sposobnost primene stečenih znanja u praksi,
 • sposobnost edukacije trećih lica,
 • učestvovanje u promociji zdravlјa i prevenciji,
 • osposoblјenost za mogućnost sticanja dalјeg obrazovanja.

Student koji završi studijski program Radna terapija može obavlјati poslove strukovnog terapeuta u sledećim delatnostima:

 • zdravstvo (primarna, sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita; zavodi i instituti)
 • privreda (proizvodnja, distribucija i marketing medicinskih sredstava)
 • obrazovanje, nauka i istraživanje (srednjei visoko obrazovanje; kontinuirano profesionalno obrazovanje),
 • zakonodavstvo

Znanja i veštine  radnog terapeuta:
U toku studija radne terapije stiču se odgovarajuća znanja o:

 • metodama, tehnikama i veštinama radne terapije,
 • pacijentu (o zdravom lјudskom organizmu i uticaju bolesti),
 • sistemu zdravstvene zaštite (o osnovnim principima menadžmenta i upravlјanje zdravstvenim sistemima, o nacionalnoj politici u oblasti radne terapije, o regulativi u zdravstvu i pratećim zakonskim propisima) i
 • kontroli kvaliteta radne terapije.

U toku obrazovanja od studenta se očekuje da stekne sposobnosti i veštine vezane za operativno korišćenje metoda i tehnika radne terapije, prepoznavanje eventualnih neželјenih efekata na zdravlјe pacijenta, usmene i pismene komunikacije sa pacijentima, lekarima, drugim zdravstvenim radnicima i javnošću, samostalno učenje i planiranje sopstvenog usavršavanja, korišćenje stručne literature, samostalni i timski rad, planiranje, dizajniranje i rad na istraživačkim projektima, prepoznavanje i rešavanje problema, donošenje odluka.
Znanja i veštine se stiču različitim metodama učenja: predavanja, interaktivna predavanja, praktična nastava, radionice, izrada seminarskih radova, analiza slučajeva iz prakse, učenje zasnovano na problemu, učenje usmereno ka pacijentu, i kliničkoj praksi.

Struktura studijskog programa
Studijski program osnovnih strukovnih studija Radna terapija za sticanje naziva Strukovni terapeut (struk. terap.), traje 3 godine i izvodi se u 6 semestara sa ukupno 1.800 časova nastave. Nastava se izvodi u obliku predavanja, praktičnih vežbi, seminara, tematskih radionica i stručne prakse studenata.
Ukupno angažovanje studenata kroz sve predviđene oblike nastave izraženo je brojem od 180 ESPB bodova. Implementacija ESPB izvršena je prema nemodularizovanom sistemu (predmeti mogu imati različit broj bodova tako da je ukupan broj bodova u jednoj akademskoj godini 60). Broj bodova za svaki predmet određen je u odnosu na postavlјene zadatke koje student treba da obavi kako bi ostvario cilј i ishod učenja. Student ostvaruje bodove predviđene za predmet nakon položenog završnog ispita.
U toku I i II semestra studija studenti uglavnom stiču znanja iz bazičnih predmeta medicinskih nauka koje su od značaja za studije Radne terapije (Anatomija, Fiziologija...), kao i upoznavanju sa aspektima pojmova starenja i bolesti, tesno vezanim za oblast radne terapije (Psihološki, sociološki i andragoški aspekt starenja i bolesti). U toku narednih semestara fokus nastave se pomera ka terapijskim predmetima i upoznavanju sa osnovama radne terapije i rehabilitacije (Fizikalna terapija, Ishrana i medicinska nutritivna terapija, Kineziterapija, Radna terapija sa osnovama ergonomije...). Tokom V i VI semestra dominiraju stručni predmeti iz domena radne terapije (Osnovi interne medicine sa radnom terapijom u internoj medicini, Radna terapija u psihijatriji, Osnove hirurgije sa protetikom i ortotikom i radna terapija u hirurgiji, Radna terapija u neurologiji, Radna terapija u reumatologiji), a iz gotovo svih predmeta studenti imaju obaveznu stručnu praksu sa značajnim brojem časova na način kako je to predviđeno kurikulumom predmeta. Ustanova je u tom smislu obezbedila nastavne baze: klinike, bolnice, gerontološke centre, banje i druge adekvatne ustanove.
Izborni predmeti predviđeni su u od II do VI semestra, s tim što se u II i III semestru izbornost odnosi na odabir stranog jezika (engleski ili nemački jezik), a od IV do VI semestra izbornost se odnosi pre svega na upoznavanje sa odabranim poglavlјima uskostručnih predmeta, a takođe i na odabir stranog jezika. Nastavni sadržaji izbornih predmeta su tako koncipirani da omogućavaju studentima da prošire svoja znanja o nekim temama koje su u manjoj meri obrađene u okviru obaveznih predmeta, prošire znanja o određenim segmentima radne terapije (pravna legislativa, etički aspekti, menadžment, veština komunikacije...), unaprede svoje informatičke veštine i da na odgovarajući način budu upoznati sa različitim disciplinama ove oblasti. U tom smislu, deo izbornih predmeta orijentiše studente ka odabranim oblastima radne terapije omogućavajući im usavršavanje specifičnih metodoloških veština rada (Patronažna nega i kućno lečenje, Radna terapija žena sa ginekologije i akušerstva, Zdravstvena nega i radna terapijadece i adolescenata sa pedijatrije...).
Nastava na svim predmetima odvija se u jednom semestru u skladu sa planom izvođenja nastave.
Najvažnije metode izvođenja nastave su:

 1. interaktivna teorijska nastava
 2. vežbe (vežbe)
 3. seminari
 4. stručna praksa

Interaktivna teorijska nastava odlikuje se diskusijom nastavnika sa studentima o temi koja je predmet predavanja i omogućava studentima bolјe razumevanje gradiva u odnosu na klasičnu teorijsku nastavu ex catedra. Za ovakav način izvođenja nastave karakteristično je korišćenje multimedijalnih prezentacija kao najsavremenijeg sredstva za prikazivanje nastavnih sadržaja.
Vežbe studentima omogućavaju samostalni rad i praktičnu spoznaju teorijskih znanja (predlog najbolјe terapije, izrada ili diskusija o propisanoj dijeti, zajednička polemika o nekom etičkom pitanju, veština komunikacije i sl.), sve uz aktivno učešće studenta.
Seminari omogućavaju studentima da se uvežbavaju u samostalnom korišćenju literature, elektronskih baza podataka i prezentaciji odabranih tema koje su obradili uz minimalnu pomoć nastavnika i saradnika na predmetu.
Stručna praksa, kao verovatno i najznačajniji deo strukovnih studija, omogućava studentima savladavanje veština („zanata“) i izvodi se u reprezentatitvnim i renomiranim nastavnim bazama (klinikama, bolnicama, zdravstvenim ustanovama, gerontološkim centrima, banjama i dr.). Stručna praksa izvodi se u sve tri studijske godine (retrospektivno sa većim fondom časova). Tokom obavlјanja prakse student uči da primenjuje i razvija znanja i veštine koje je stekao u toku studija, izgrađuje lični profesionalni stav, ponašanje i odgovornost prema profesiji i korisnicima usluga.
Osnovni cilј studijskog programa je obuka studenata po pitanju radne terapije pacijenta, obuka studenata po pitanju rehabilitacije pacijenta, obuka studenata o brizi i nezi o pacijentu, pomoći pacijentu u prevazilaženju zdravstvene situacije, a zatim i praćenje bezbednosti, efikasnosti i ekonomičnosti radne terapije, bezbedno rukovanje opremom i medicinskim sredstvima, kontrola kvaliteta radne terapije, edukacija trećih lica po pitanju radne terapije, kao i promocija zdravlјa i prevencija.

Svrha studijskog programa
Studijski program osnovnih strukovnih studija Radna terapija baziran je na Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije, principima evropskog visokog obrazovanja koji su sadržani u Bolonjskoj deklaraciji, stavovima i preporukama internacionalnih stručnih i akademskih udruženja iz oblasti radne terapije i, pre svega, potrebama društva za visokoobrazovanim kadrovima koji mogu da prate brz razvoj struke, nauke i prakse u oblasti radne terapije i rehabilitacije.
Ovaj studijski program promoviše principe koji su opšteprihvaćeni od strane stručnih i akademskih zajednica u razvijenim zemlјama:

 • racionalizacija i modularizacija nastavnih programa,
 • implementacija ESPB,
 • uvođenje novih tipova nastave i novih metoda nastavnog procesa,
 • insistiranje na kontinuiranom radu studenata,
 • uvođenje mehanizama kontrole kvaliteta nastavnih programa i metoda nastavnog procesa,
 • učešće studenata kao partnera u obrazovnom procesu.

Osnovna svrha osnovnih strukovnih studija Radne terapije je da omogući sticanje znanja i veština u skladu sa potrebama društva za strukovnim terapeutima koji mogu da prate brz razvoj medicinskih nauka i prakse, a koji su projektovani opštim društvenim i nacionalnim interesima i opredelјenjem zemlјe za pridruživanjem Evropskoj uniji.
Studijski program osnovnih strukovnih studija Radne terapije ima svrhu da osposobi studente da steknu kompetenicije koje će im omogućiti da kao ravnopravni profesionalci doprinose ispunjavanju cilјeva unapređenja zdravlјa i razvoja sistema zdravstvene zaštite. Diplomirani studenti će biti osposoblјeni da integrišu teorijsko znanje i praktične veštine rada sa bolesnim i zdravim osobama, kao i da doprinose unapređenju jedinstva teorije i prakse u domenu radne terapije i rehabilitacije. Svrha studijskog programa je da obuči budućeg radnog terapeuta da:

 • stekne znanja neophodna za razumevanje bioloških fenomena i glavnih psiholoških i fizičkih mehanizama različitih organa i sistema organa,
 • nauči osnovne principe anatomske i funkcionalne organizacije centralnog nervnog sistema i zna mehanizme koji se nalaze u osnovi motornog i fizičkog razvoja, motornih funkcija i motornih kognitivnih procesa,
 • poznaje osnovne psihopatološke procese koji se nalaze u osnovi promena  fundamentalnih funkcija na koje se može delovati postupcima rehabilitacije u različitim kliničkim situacijama,
 • nauči principe radne terapije, rehabilitacije i različite metodologije koje se koriste u slučaju različitih patoloških stanja ili stanja povrede iz domena hirurgije, interne medicine, psihijatrije, neurologije, reumatologije, pedijatrije, ginekologije i drugih grana medicine,
 • nauči principe radne terapije i rehabilitacije i metodologije koje su specifične za razvojnu fazu, za odrasle i starije osobe i da ume da prepozna različite fizičke, psihološke i društvene potrebe u cilјu personalizovanja rehabilitacionog pristupa.
 • nauči principe i metodologije integralnog terapijskog ili rehabilitacionog pristupa  i da ih sprovodi, planiranjem tretmana, prepoznavanjem najoptimalnijeg pristupa korišćenjem fizičkih, manuelno psihomotornih i radnih terapija, a u skladu sa medicinskim preporukama i indikacijama i davanjem predloga za eventualnim korišćenjem odgovarajućih medicinskih pomagala,
 • nauči osnovne pojmove iz socijalne medicine, sanitarnog zakona i organizacije medicinske delatnosti, kao i odgovarajuća etička načela neophodna za profesiju, kao i da postupa u skladu sa odgovornostima.

Diplomirani student, budući radni terapeut, osposoblјen je tako za samostalno obavlјanje zdravstvene delatnosti posle obavlјenog pripravničkog staža i položenog stučnog ispita, u skladu sa važećim zakonskim odredbama Republike Srbije.
Studijski program organizovan je tako da omogući spoj i razvoj profesionalnih kompetencija budućeg radnog terapeuta kroz interakciju teorije i prakse. Novi pristupi zdravlјu i zdravstvenoj politici i pomeranje težišta ka prevenciji, zaštiti i unapređenju zdravlјa, zahtevaju promene funkcija i kompetencija svih zdravstvenih radnika, pa tako i radnih terapeuta kao dela sistema zdravstvene zaštite. Podizanje nivoa obrazovanja radnih terapeuta treba da omogući bolјu integraciju kadrova i saradnju sa drugim zdravstvenim radnicima.  
Na širem planu, studijski program ima svrhu da obezbedi:

 • efikasno i racionalno studiranje,
 • usklađenost  nastavnog programa sa programima evropskih visokoškolskih institucija koje se bave obrazovanjem ovog profila (sa aspekta kvaliteta, obima i metodološkog pristupa), što bi omogućilo veću mobilnosti studenata i nastavnika,
 • implementaciju standarda u proces vrednovanja znanja, veština i stručnih kompetencija koji su uporedivi sa standardima Evropske unije, kako bi studenti Radne terapije bili ravnopravni sa svojim kolegama na evropskom prostoru,
 • pripremu i osposoblјavanje diplomiranog studenta za samoobrazovanje i doživotno obrazovanje kao životnu filozofiju i kao osnovno pravo savremenog čoveka.

Studijski program usaglašen je sa principima Bolonjske deklaracije i preporukama za školovanje medicinskih sestara koje su usvojila evropska stručna i akademska udruženja. Takođe, program je usaglašen sa preporukama Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Studijski program Radna terapija usklađen je sa direktivom 2005/36 EC (odnosi se na uzajamno priznavanje diploma, sertifikata i ostalih dokumenata o formalnim kvalifikacijama radnih terapeuta), minimalnim standardima Svetske federacije radnih terapeuta Minimum standards for the education of Occupational Therapists (odnosi se na minimalne standarde u okviru studijskih programa za zemlјe članice) i u skladu je sa kompetencijama koje je propisala Evropska mreža radnih terapeuta u visokom obrazovanju Occupational Therapy Competencies (odnose se na model ponašanja koji radni terapeut razvija tokom školovanja).

Ciljevi studijskog programa
Opšti cilј studijskog programa Radna terapija je da diplomirani studenti imaju visok nivo znanja o radnoj terapiji i rehabilitaciji, da budu dobro obučeni za samostalni rad u budućoj profesiji i da dostignu visoke standarde struke, poslovne kulture i etike, kako u struci, tako i u društvu uopšte. Jedan od značajnih i strateški važnih cilјeva visokoškolskog obrazovanja u svakom razvijenom društvu, pa i ovog studijskog programa, jeste i sticanje dobre osnove za dalјe stručno usavršavanje studenata koji su završili ovaj studijski program.
U skladu sa navedenim, opšti cilјevi studijskog programa osnovnih strukovnih studija Radne terapije su da osposobi diplomiranog studenta:

 • za obavlјanje delatnosti radne terapije,
 • za obavlјanje delatnosti rehabilitacije,
 • za poznavanje i obavlјanje osnova delatnosti zdravstvene nege,
 • da u pogledu znanja i veština postane deo zdravstvenog tima i zdravstvenog sistema,
 • u usvajanju pozitivnih i suzbijanju negativnih oblika ponašanja u zdravstvenom sistemu ili šire zajednici,
 • za samoobrazovanje i doživotno obrazovanje kao životnu filozofiju i osnovno pravo savremenog čoveka.

Specifični cilјevi ovog studijskog programa su da student stekne sposobnosti i veštine vezane za:

 • osposoblјenost za uspešno sprovođenje radne terapije i rehabilitacije prema pacijentu iz domena hirurgije, interne medicine, psihijatrije, neurologije, reumatologije, pedijatrije, ginekologije i drugih grana medicine,
 • osposoblјenost za pomoć pacijentu sa smanjenim telesnim ili mentalnim sposobnostima za samostalno uklјučivanje u realne životne tokove,
 • osposoblјenost za obuku pacijenta o samostalnoj brizi o sebi (hranjenje, higijena, odevanje...),
 • osposoblјenost za pomoć pacijentu u prevazilaženju zdravstvenog problema,
 • osposoblјenost za uspešno razumevanje integralnog terapijskog ili rehabilitacionog pristupa, kao i njihovo sprovođenje, planiranje tretmana, prepoznavanje najoptimalnijeg pristupa korišćenjem fizičkih, manuelno psihomotornih i radnih terapija, a u skladu sa medicinskim preporukama i indikacijama,
 • poslovno ponašanje u skladu sa najvišim etičkim i moralnim standardima,
 • praćenje bezbednosti, efikasnosti i ekonomičnosti radne terapije i rehabilitacije,
 • operativno korišćenje proverenih stručnih metoda, tehnika i veština (komunikacione veštine, aktivnosti svakodnevnog života, kreativni treninzi i dr.),
 • bezbedno rukovanje medicinskim sredstvima,
 • usmena i pismena komunikacija sa pacijentima, porodicom, dragim zdravstvenim radnicima i javnošću,
 • poznavanje sistema zdravstvene delatnosti i radne terapije u zemlјi, kao i poznavanje osnova drugih sistema zdravstvene delatnosti i radne terapije u zemlјama Evropske unije
 • generisanje i kritička procena informacija i podataka,
 • korišćenje stručne literature i informacionih sistema,
 • prepoznavanje i rešavanje problema i donošenje odluke.

U skladu sa ovim cilјevima uspostavlјeni su odgovarajući standardi za obim nastave, načine izvođenja nastave i izbor nastavnika i saradnika koji učestvuju u njenoj realizaciji.