O programu

Naziv studijskog programa:
OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE ZDRAVSTVENA NEGA

Uvod
Osnovne strukovne studije za sticanje stručnog naziva Strukovna medicinska sestra traju 3 godine (180 ESPB bodova). Obrazovanje se ostvaruje u okviru 6 semestara teorijske i praktične nastave, samostalnog rada studenata i kliničke prakse u nastavnim bazama Fakulteta.

Misija obrazovanja medicinske sestre
Misija obrazovanja strukovne medicinske sestre je da obrazuje i osposobi studenta kao stručnjaka za oblast zdravstvene nege koja doprinosi zdravstvenoj zaštiti pacijenata koristeći principe i metode medicinskih nauka i prakse zasnovane na dokazima. Studenti zdravstvene nege, takođe, stiču znanja i veštine za aktivno učestvovanje u promociji zdravlјa, prevenciji i lečenju bolesti.
Studije zdravstvene nege omogućavaju studentima da steknu znanja i veštine za pomoć i negu prema pacijentu. Studenti uče i osposoblјavaju se za komunikaciju sa pacijentom, zdravstvenim radnicima i javnošću u cilјu informisanja i savetovanja o zdravstvenoj nezi.

Cilјevi studijskog programa
Osnovni cilј ovog studijskog programa je:

 • obučiti studenata po pitanju zdravstvene nege, kao i brizi i nezi prema pacijentu,
 • pomoći pacijentu u prevazilaženju bolesti,
 • pomoći pacijentu da samostalno brine o sebi,
 • prepoznavanje osnovnih simptoma i znakova bolesti,
 • praćenju bezbednosti, efikasnosti i ekonomičnosti zdravstvene nege,
 • bezbedno rukovanje opremom, lekovima i medicinskim sredstvima,
 • kontroli kvaliteta zdravstvene nege,
 • edukaciji trećih lica po pitanju zdravstvene nege,
 • promociji zdravlјa i prevenciji.

Treba da informišu, savetuju i edukuju pacijente, građane i druge zdravstvene radnike u cilјu promocije zdravlјa, prevencije i lečenja bolesti na bezbedan i efikasan način.

Ishod procesa učenja:
Osnovni ishod procesa učenja su:

 • stečeno univerzitetsko obrazovanje iz oblasti zdravstvene nege
 • sposobnost primene stečenih znanja u praksi
 • sposobnost edukacije trećih lica,
 • učestvovanje u promociji zdravlјa i prevenciji,
 • osposoblјenost za mogućnost sticanja dalјeg obrazovanja.

Student koji završi studijski program Zdravstvena nega može obavlјati poslove strukovne medicinske sestre u sledećim delatnostima:

 • zdravstvo (primarna, sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita, zavodi i instituti),
 • obrazovanje, nauka i istraživanje (srednjei visoko obrazovanje, kontinuirano profesionalno obrazovanje),
 • zakonodavstvo.

Znanja i veštine strukovne medicinske sestre:
U toku studija zdravstvene nege stiču se odgovarajuća znanja o:

 • metodama, tehnikama i veštinama zdravstvene nege,
 • bolestima,
 • pacijentu (o zdravom lјudskom organizmu i uticaju bolesti),
 • sistemu zdravstvene zaštite (o osnovnim principima menadžmenta i upravlјanja u sestrinstvu, o nacionalnoj politici u oblasti zdravstvene nege, o regulativi u zdravstvu i pratećim zakonskim propisima) i
 • primeni odgovarajuće terapije.

Struktura studijskog programa
Studijski program osnovnih strukovnih studija Zdravstvena nega za sticanje naziva Strukovna medicinska sestra (struk. med. sest.), traje 3 godine i izvodi se u 6 semestara sa ukupno 1.800 časova nastave. Nastava se izvodi u obliku predavanja, praktičnih vežbi, seminara, tematskih radionica i stručne prakse studenata.
Ukupno angažovanje studenata kroz sve predviđene oblike nastave izraženo je brojem od 180 ESPB bodova. Implementacija ESPB izvršena je prema nemodularizovanom sistemu (predmeti mogu imati različit broj bodova tako da je ukupan broj bodova u jednoj akademskoj godini 60). Broj bodova za svaki predmet određen je u odnosu na postavlјene zadatke koje student treba da obavi kako bi ostvario cilј i ishod učenja. Student ostvaruje bodove predviđene za predmet nakon položenog završnog ispita.
U toku I i II semestra studija studenti uglavnom stiču znanja iz bazičnih predmeta medicinskih nauka koje su od značaja za studije Zdravstvene nege (Anatomija, Fiziologija...), kao i upoznavanju sa pojmovima zdravstvene nege, javnog zdravlјa i osnovnim etičkim pitanjima (Osnovi zdravstvene nege, Javno zdravlјe, promocija zdravlјa i metodologija zdravstvenog obrazovanja, Etika i zakonodavstvo...). U toku narednih semestara fokus nastave se pomera ka predmetima zdravstvene nege (Zdravstvena nega pacijenata sa prihijatrije, Zdravstvena nega žena sa ginekologije i akušerstva, Zdravstvena nega pacijenata sa interne medicine saosnovama interne medicine, Zdravstvena nega i radna terapija dece i adolescenata sa pedijatrije...), pratećim oblastima vezanim za obezbeđenje kvaliteta (Supervizija zdravstvene nege), kao i teničku podršku (Elektronska obrada podataka, statistika i administracija). Iz gotovo svih stručnih predmeta studenti imaju obaveznu stručnu praksu sa značajnim brojem časova na način kako je to predviđeno kurikulumom predmeta. Ustanova je u tom smislu obezbedila nastavne baze: klinike, bolnice, gerontološke centre, banje i druge adekvatne ustanove.
Izborni predmeti predviđeni su u od II do VI semestra, s tim što se u II i III semestru izbornost odnosi na odabir stranog jezika (engleski ili nemački jezik), a od IV do VI semestra izbornost se odnosi pre svega na upoznavanje sa odabranim poglavlјima uskostručnih predmeta, a takođe i na odabir stranog jezika. Nastavni sadržaji izbornih predmeta su tako koncipirani da omogućavaju studentima da prošire svoja znanja o nekim temama koje su u manjoj meri obrađene u okviru obaveznih predmeta, prošire znanja o određenim segmentima zdravstvene nege (pravna legislativa, etički aspekti, menadžment, veština komunikacije...), unaprede svoje informatičke veštine i da na odgovarajući način budu upoznati sa različitim disciplinama ove oblasti. U tom smislu, deo izbornih predmeta orijentiše studente ka odabranim oblastima zdravstvene nege omogućavajući im usavršavanje specifičnih metodoloških veština rada (Palijativna nega, Zdravstvena nega u odelјenju intenzivne nege i radna terapija pacijenta nakon intenzivne nege, Zdravstvena nega onkoloških pacijenata...).
Nastava na svim predmetima odvija se u jednom semestru u skladu sa planom izvođenja nastave.
Najvažnije metode izvođenja nastave su:

 1. interaktivna teorijska nastava
 2. vežbe (vežbe)
 3. seminari
 4. stručna praksa

Interaktivna teorijska nastava odlikuje se diskusijom nastavnika sa studentima o temi koja je predmet predavanja i omogućava studentima bolјe razumevanje gradiva u odnosu na klasičnu teorijsku nastavu ex catedra. Za ovakav način izvođenja nastave karakteristično je korišćenje multimedijalnih prezentacija kao najsavremenijeg sredstva za prikazivanje nastavnih sadržaja.
Vežbe studentima omogućavaju samostalni rad i praktičnu spoznaju teorijskih znanja (rezultat mikrobiološke analize, izrada ili diskusija o propisanoj dijeti, zajednička polemika o nekom etičkom pitanju, veština komunikacije i sl.), sve uz aktivno učešće studenta.
Seminari omogućavaju studentima da se uvežbavaju u samostalnom korišćenju literature, elektronskih baza podataka i prezentaciji odabranih tema koje su obradili uz minimalnu pomoć nastavnika i saradnika na predmetu.
Stručna praksa, kao verovatno i najznačajniji deo strukovnih studija, omogućava studentima savladavanje veština („zanata“) i izvodi se u reprezentatitvnim i renomiranim nastavnim bazama (klinikama, bolnicama, zdravstvenim ustanovama, gerontološkim centrima, banjama i dr.). Stručna praksa izvodi se u sve tri studijske godine (retrospektivno sa većim fondom časova). Tokom obavlјanja prakse student uči da primenjuje i razvija znanja i veštine koje je stekao u toku studija, izgrađuje lični profesionalni stav, ponašanje i odgovornost prema profesiji i korisnicima usluga.
Osnovni cilј ovog studijskog programa je obuka studenata po pitanju zdravstvene nege, kao i o brizi i nezi prema pacijentu, pomoći pacijentu u prevazilaženju bolesti, pomoći pacijentu da samostalno brine o sebi, prepoznavanju osnovnih simptoma i znakova bolesti, a zatim i praćenju bezbednosti, efikasnosti i ekonomičnosti zdravstvene nege, bezbedno rukovanje opremom, lekovima i medicinskim sredstvima, kontrola kvaliteta zdravstvene nege, edukacija trećih lica po pitanju zdravstvene nege i promocija zdravlјa i prevencija.

Svrha studijskog programa
Studijski program osnovnih strukovnih studija Zdravstvena nega baziran je na Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije, principima evropskog visokog obrazovanja koji su sadržani u Bolonjskoj deklaraciji, stavovima i preporukama internacionalnih stručnih i akademskih udruženja iz oblasti zdravstvenenege i, pre svega, potrebama društva za visokoobrazovanim kadrovima koji mogu da prate brz razvoj struke, nauke i prakse u oblasti zdravstvene nege.
Ovaj studijski program promoviše principe koji su opšteprihvaćeni od strane stručnih i akademskih zajednica u razvijenim zemlјama:

 • racionalizacija i modularizacija nastavnih programa,
 • implementacija ESPB,
 • uvođenje novih tipova nastave i novih metoda nastavnog procesa,
 • insistiranje na kontinuiranom radu studenata,
 • uvođenje mehanizama kontrole kvaliteta nastavnih programa i metoda nastavnog procesa,
 • učešće studenata kao partnera u obrazovnom procesu.

Osnovna svrha osnovnih strukovnih studija Zdravstvene nege je da omogući sticanje znanja i veština u skladu sa potrebama društva za strukovnim medicinskim sestrama koje mogu da prate brz razvoj medicinskih nauka i prakse, a koji su projektovani opštim društvenim i nacionalnim interesima i opredelјenjem zemlјe za pridruživanjem Evropskoj uniji.
Studijski program osnovnih strukovnih studija Zdravstvene nege ima svrhu da osposobi studente da steknu kompetenicije koje će im omogućiti da kao ravnopravni profesionalci doprinose ispunjavanju cilјeva unapređenja zdravlјa i razvoja sistema zdravstvene zaštite. Diplomirani studenti će biti osposoblјeni da integrišu teorijsko znanje i praktične veštine rada sa bolesnim i zdravim osobama, kao i da doprinose unapređenju jedinstva teorije i prakse sestrinstva. Složene i veoma kompleksne uloge medicinske sestre koje studijski program obuhvata jesu:

 • ocena zdravstvenog statusa pacijenta,
 • postupci sa pacijentom,
 • odnosi sestra-pacijent i sestra-porodica pacijenta,
 • sposobnost prenošenja znanja,
 • organizacija u sistemu zdravstvene zaštite,
 • praćenje racionalnog postupanja i donošenja odluka,
 • samostalno i kompetentno vođenje procesa prijema, dijagnostike i sprovođenja lečenja pacijenta u kućnim, ambulantnim i bolničkim uslovima (na primarnom, sekundarnom i tercijalnom nivou zdravstvene zaštite).

Diplomirani student, buduća medicinska sestra, osposoblјen je tako za samostalno obavlјanje zdravstvene delatnosti posle obavlјenog pripravničkog staža i položenog stučnog ispita, u skladu sa važećim zakonskim odredbama Republike Srbije.
Studijski program organizovan je tako da omogući spoj i razvoj profesionalnih kompetencija buduće medicinske sestre kroz interakciju teorije i prakse. Novi pristupi zdravlјu i zdravstvenoj politici i pomeranje težišta ka prevenciji, zaštiti i unapređenju zdravlјa, zahtevaju promene funkcija i kompetencija medicinske sestre kao dela sistema zdravstvene zaštite. Podizanje nivoa obrazovanja medicinskih sestara treba da omogući bolјu integraciju kadrova i saradnju sa drugim zdravstvenim radnicima.
Na širem planu, studijski program ima svrhu da obezbedi:

 • efikasno i racionalno studiranje,
 • usklađenost nastavnog programa sa programima evropskih visokoškolskih institucija koje se bave obrazovanjem ovog profila (sa aspekta kvaliteta, obima i metodološkog pristupa), što bi omogućilo veću mobilnosti studenata i nastavnika,
 • implementaciju standarda u proces vrednovanja znanja, veština i stručnih kompetencija koji su uporedivi sa standardima Evropske unije, kako bi studenti Zdravstvene nege bili ravnopravni sa svojim kolegama na evropskom prostoru,
 • pripremu i osposoblјavanje diplomiranog studenta za samoobrazovanje i doživotno obrazovanje kao životnu filozofiju i kao osnovno pravo savremenog čoveka.

Studijski program usaglašen je sa principima Bolonjske deklaracije i preporukama za školovanje medicinskih sestara koje su usvojila evropska stručna i akademska udruženja. Takođe, program je usaglašen sa preporukama Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Program je usklađen i sa direktovom 2005/36 EC koja se odnosi na uzajamno priznavanje diploma, sertifikata i ostalih dokumenata o formalnim kvalifikacijama u zdravstvenoj nezi), direktivom Minhenske dekaracije Munich Declaration Nurses and midwives (odnosi se na ojačavanje profesije medicinskih sestara i babica kroz unapređivanje inicijalnog obrazovanja) i sa Standardima Svetske zdravstvene organizacije European Union Standards for Nursing and Midwifery (koji podržavaju Minhensku deklaraciju). Studijski program takođe je uporediv i sa Minimalnim zahtevima obuke koje je uvojila Evropska komisija European Comission Minimum Training Requirements – Nurses
.
Ciljevi studijskog programa
Opšti cilј studijskog programa Zdravstvena nega je da diplomirani studenti imaju visok nivo znanja o zdravstvenoj nezi, da budu dobro obučeni za samostalni rad u budućoj profesiji i da dostignu visoke standarde struke, poslovne kulture i etike, kako u struci, tako i u društvu uopšte. Jedan od značajnih i strateški važnih cilјeva visokoškolskog obrazovanja u svakom razvijenom društvu, pa i ovog studijskog programa, jeste i sticanje dobre osnove za dalјe stručno usavršavanje studenata koji su završili ovaj studijski program.
Osnovni opšti cilјevi studijskog programa osnovnih strukovnih studija zdravstvene nege su osposoblјavanje medicinskih sestara za kompetentnu i profesionalnu sestrinsku praksu i negu bolesnih i zdravih osoba, rad sa porodicom pacijenta i aktivnosti u zajednicom, uklјučujući i promovisanje zdravog načina života, pravnih i moralnih vrednosti. U skladu sa navedenim, opšti cilјevi studijskog programa osnovnih strukovnih studija Zdravstvene nege su da:

 • osposobi studente za obavlјanje poslova u delatnosti zdravstvene nege,
 • osposobi diplomiranog studenta u pogledu znanja i veština da postane deo zdravstvenog tima i zdravstvenog sistema,
 • osposobi diplomiranog studenta u usvajanju pozitivnih i suzbijanju negativnih oblika ponašanja u zdravstvenom sistemu ili šire zajednici,
 • osposobi diplomiranog studenta za samoobrazovanje i doživotno obrazovanje kao životnu filozofiju i osnovno pravo savremenog čoveka.

Specifični cilјevi programa su:

 • nastava zasnovana na naučnim principima (praksa zasnovana na nauci) i njihova primena,
 • razumevanje zdravlјa i promovisanje zdravih stilova života,
 • sticanje znanja o normalnom razvoju, strukturi i biološkim funkcijama organizma,
 • osposoblјenost za uspešno sprovođenje zdravstvene nege prema pacijentu,
 • osposoblјenost za pomoć pacijentu u prevazilaženju zdravstvenog problema,
 • osposoblјenost za pomoć pacijentu sa smanjenim telesnim ili mentalnim sposobnostima za samostalno uklјučivanje u realne životne tokove, odnosno osposoblјenost za obuku pacijenta o samostalnoj brizi o sebi (hranjenje, higijena, odevanje...),
 • izučavanje uzročnika i mehanizmima nastanka bolesti,
 • savladavanje metoda i postupaka u dijagnostici, praćenju, oceni i prognozi bolesti,
 • prepoznavanje interakcija, neželјenih i toksičnih efekata lekova,
 • poznavanje metoda i postupaka za sprečavanje pojave i razvoja oštećenja zdravlјa, kao i za procenu i unapređenje kvaliteta života bolesnih ili zdravih lјudi,
 • upoznavanje sa etičkim principima rada sa zdravim i bolesnim lјudima,
 • poslovno ponašanje u skladu sa najvišim etičkim i moralnim standardima,
 • bezbedno rukovanje farmaceutskim materijalom i medicinskim sredstvima,
 • upoznavanje sa organizacijom i funkcionisanjem zdravstvenog sistema,
 • osposoblјavanje za prenošenje znanja iz oblasti unapređenja zdravlјa, prevencije i lečenja bolesti zdravim i obolelim osobama, porodicama i zajednici,
 • prepoznavanje i rešavanje problema i donošenje odluke.

U skladu sa ovim cilјevima uspostavlјeni su odgovarajući standardi za obim nastave, načine izvođenja nastave i izbor nastavnika i saradnika koji učestvuju u njenoj realizaciji.