Oblasti i literatura

Oblasti zastupljene na prijemnom ispitu:

1. opšta hemija

oblasti: nomenklatura neorganskih jedinjenja, rastvori, struktura atoma, periodni sistem elemenata, osnovni tipovi neorganskih jedinjenja, osnovni tipovi hemijskih reakcija, hidroliza, pH, puferi, brzina reakcije, ravnoteža reakcije, koligativne osobine, termohemija, kompleksi, redoks reakcije, elektrohemija

2. neorganska hemija

oblasti: važniji predstavnici elemenata periodnog sistema

3. organska hemija

oblasti: nomenklatura neorganskih jedinjenja, izomerija, alkani, alkeni, alkini, halogeni derivati, areni, alkoholi, etri, aldehidi, ketoni, organske kiseline, estri, amidi, halidi kiselina, anhidridi kiselina, nitrili, amini, nitro jedinjenja, sulfide, heterociklična jedinjenja

4. biohemija

oblasti: ugljeni hidrati, lipidi, proteini, enzimi, nukleotidi i nukleinske kiseline, alkaloidi, vitamini, antibiotici

Literatura

 1. Stojanović Srđan:
  Zbirka zadataka za pripremu prijemnog ispita iz hemije sa rešenjima, Farmaceutski fakultet, Novi Sad.
 2. Horvat Rozalija, Rakočević Miloje:
  Opšta hemija, udžbenik, I razred, za opštu gimnaziju i gimnaziju prirodno-matematičkog smera, medicinsku i poljoprivrednu školu.
 3. Rajić Snežana:
  Neorganska hemija, udžbenik, II razred, za gimnazije, veterinarske i zdravstvene škole.
 4. Stojiljković Aleksandra:
  Hemija, udžbenik, III razred, za opštu gimnaziju i gimnaziju prirodno-matematičkog smera, medicinsku, poljoprivrednu i frizersku školu.
 5. Petrović Julijana, Velimirović Smiljana:
  Hemija, udžbenik, IV razred, za opšte gimnazije i gimnazije prirodno-matematičkog smera.
 6. Šurjanović Milena, Nikolajević Radivoj:
  Zbirka zadataka iz hemije, I i II razred, za gimnaziju prirodno-matematičkog smera, medicinsku i poljoprivrednu školu.
 7. Čanadi Janoš, Popsavin Velimir:
  Zbirka zadataka iz hemije, III i IV razred, za opšte gimnazije i gimnazije prirodno-matematičkog smera, medicinsku školu i za veterinarske tehničare.

 Literatura za pripremu prijemnog ispita može se poručiti u skriptarnici Fakulteta: bookshop@faculty-pharmacy.com