Rang liste

Objavljivanje rang-liste

Lista kandidata sa osvojenim bodovima biće objavljena na oglasnoj tabli i na sajtu Fakulteta najkasnije do utvrđenog datuma u 10 sati (tačni datumi navedeni u segmentu Upisni rokovi).

Maksimalni broj bodova koje kandidat može imati je 100, od čega 60 bodova može dobiti na prijemnom ispitu i 40 na osnovu uspeha iz srednje škole.

U slučaju da nije kvalifikovan za upis na željeni smer, a na drugom smeru ima slobodnih mesta, kandidat će automatski biti preusmeren na alternativni smer (ukoliko se za ovu opciju opredelio prilikom upisa).

Žalbe na bodovanje prijemnog ispita ili rang listu

Kandidat može podneti prigovor Fakultetu u pisanoj formi na bodovanje prijemnog ispita ili na redosled kandidata na rang listi u toku narednih 48 sati nakon objavljivanja rang liste.

Fakultet je dužan da odgovori na prigovor u toku naredna 24 sata od prijema prigovora

 

Konačna rang lista ZRAVSTVENA NEGA 2017/2018 JUL

Konačna rang lista RADNA TERAPIJA 2017/2018 JUL

Konačna rang lista ZDRAVSTVENA NEGA 2017/2018 JUN

Konačna rang lista RADNA TERAPIJA 2017/2018 JUN

Konacna rang lista RT SEPTEMBAR

Konacna rang lista ZN SEPTEMBAR