Upisni rokovi

OKTOBARSKI ROK 

 I Prijavljivanje kandidata: 25. 9.– 02. 10. 2017..

 II Prijemni ispit: 03. 10. 2017. (početak polaganja – 10h)

 III Objavljivanje preliminarne rang liste: 04. 10. 2017.

 IV Objavljivanje konačne rang liste: 06. 10. 2017.

 V Upis primljenih kandidata: 09. 10. – 13. 10. 2017.

  

Prilikom prijavljivanja, kandidati podnose sledeću dokumentaciju:

 1) svedočanstvo o završena sva četiri razreda četvorogodišnje srednje škole (original ili overena fotokopija),

 2) diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (original ili overena fotokopija),

 3) izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),

 4) dokaz o državljanstvu (original ili overena fotokopija),

 5) popunjeni formular za prijavu upisa na Fakultet; formular se može dobiti u Studentskoj službi Fakulteta ili preuzeti sa sajta Fakulteta

 6) dokaz o uplati za materijalne troškove prijave na konkurs i polaganja prijemnog ispita.

 

Za upis na Fakultet potrebno je obezbediti:

 1) svedočanstvo o završena sva četiri razreda četvorogodišnje srednje škole (original ili overena fotokopija),

 2) diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (original ili overena fotokopija),

 3) izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),

 4) dokaz o državljanstvu (original ili overena fotokopija),

 5) dva popunjena ŠV obrasca (mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta),

 6) indeks (može se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta),

 7) dve fotografije formata 4 x 6 cm,

 8) dokaz o uplati prve rate školarine,

 9) lekarsko uverenje (zvanični obrazac "Uverenje o zdravstvenom stanju"),

10) dokaz o uplati naknade za materijalne troškove osiguranja.

11) kopija lične karte ili pasosa

 

Stranim državljanima za upis na Fakultet potrebno je:

 • stavke 1) i 2) prethodnog teksta - nostrifikovano od ovlašćene institucije ukoliko ne potiče sa teritorije Srbije,

 • stavke 3) - 11) prethodnog teksta,

 • dokaz o zdravstvenom osiguranju za period naredne školske godine,

 • dokaz o vladanju srpskim jezikom (ovlašćeno lice), osim za državljane Crne Gore i BiH.

 Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će umesto njega upisati drugog kandidata, prema redosledu na rang listi.